Wettelijke vermeldingen

DIRECT ENERGIE Belgium Naamloze vennootschap naar Nelgisc recht, met een kapitaal van 100 000 euro

Maatschappelijke zetel : Louizalaan 149 bus 24, 1050 Brussel,
KBO Ondernemingsnummer
: 0536.909.351
NACE-BEL Code:  35110

Grafisch ontwerpe : Spikly

Directeur van de publicatie : Xavier CAITUCOLI

 

TOEPASSINGSDOMEIN EN GEGEVENS

Onderhavige Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de website www.poweo.be (hierna «Website») genoemd. De bedoeling is om u in te lichten en alle informatie te verschaffen over de onderneming Direct Energie Belgium, zijn producten en zijn diensten.

De Website mag enkel gebruikt worden onder voorbehoud van de naleving van de gebruiksvoorwaarden en de waarschuwingsbepalingen in dit document. Daarom beveelt Direct Energie Belgium u ten stelligste aan om dit document met de grootste aandacht te lezen en opnieuw te raadplegen bij elk nieuw bezoek aan de Website. Het raadplegen van de Website impliceert dat u de op de datum van uw raadpleging geldende gebruiksvoorwaarden aanvaardt.
Indien u na het lezen van dit document niet akkoord gaat met de inhoud, gelieve de Website dan niet langer te gebruiken.
Het bedrijf Direct Energie Belgium behoudt zich het recht voor om elke gebruiker die de gebruiksvoorwaarden van deze Website niet respecteert de toegang te weigeren aan de Website of een deel ervan.

ONDERWERP EN INHOUD VAN DE WEBSITE

De Website biedt informatie en interactie met Direct Energie Belgium over zijn producten en diensten. Hij biedt eveneens de mogelijkheid om uw energiecontract af te sluiten en te beheren.
www.poweo.be

AARD VAN DE AANGEBODEN INFORMATIE

De aangeboden informatie op deze Website is van algemene aard en is afkomstig van betrouwbaar geachte bronnen. Het bedrijf Direct Energie Belgium kan u evenwel niet garanderen dat de overname ervan op deze Website gebeurt zonder kans op materiële vergissingen. Wij behouden ons het recht voor om deze te corrigeren zodra we daarvan op de hoogte zijn en, meer algemeen, om op elk moment de hele inhoud of een deel van de Website www.poweo.be, de gebruiksvoorwaarden en de waarschuwingsvermeldingen over deze Website te veranderen of te verwijderen zonder dat onze verantwoordelijkheid kan aangesproken worden.

VERANTWOORDELIJKHEID

Wij informeren u dat deze Website links kan voorstellen naar andere websites of andere internetbronnen. Wij zijn niet in staat om deze websites en externe bronnen, die door hun aard snel kunnen evolueren, te controleren,. Wij raden u trouwens aan om voor u deze gebruikt nota te nemen van hun gebruiksvoorwaarden.

Bijgevolg kan het bedrijf Direct Energie Belgium op geen enkele manier verantwoordelijk gehouden worden voor het ter beschikking stellen van links naar deze websites en externe bronnen. Het kan ook geen verantwoordelijkheid opnemen voor de inhoud, reclame, producten, diensten of ander materiaal beschikbaar op of vanaf deze websites aangezien het deze niet kan controleren of goedkeuren.

Als gebruiker van de Website www.poweo.be erkent u en aanvaardt u uitdrukkelijk dat het gebruik van deze Website volledig onder uw verantwoordelijkheid valt. Wij bieden u geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie over de kwaliteit en de compatibiliteit van de Website voor een specifiek gebruik. We herinneren eraan dat de inhoud van deze Website op geen enkele manier een contractuele verbintenis vormt betreffende de aanbiedingen en diensten die het bedrijf Direct Energie Belgium zou kunnen voorstellen. Het gaat enkel om de presentatie van de principes van het bedrijf waarvan deze het recht voorbehoudt om ze op elk moment te wijzigen.

Wij garanderen niet :
•    dat de Website perfect aan uw verwachtingen zal voldoen;
•    dat de Website allesomvattend, ononderbroken, opportuun, veilig of vrij van vergissingen zal zijn;
•    dat de resultaten die verkregen worden door de Website te gebruiken permanent exact en betrouwbaar zullen zijn.
In elk geval kan de aansprakelijkheid van Direct Energie Belgium niet ingeroepen worden voor het materiaal dat u tijdens het gebruik van de dienst downloadt. U alleen zult verantwoordelijk zijn voor alle schade aan uw computer of het verlies van gegevens ten gevolge van het downloaden van materiaal.

Meer algemeen kan het bedrijf Direct Energie Belgium in geen geval aansprakelijk zijn bij directe en/of indirecte schade ten gevolge van het gebruik van deze Website of de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot deze Website.

Het bedrijf Direct Energie Belgium kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, welke dan ook, of van een virus dat uw computer en uw telecommunicatieapparatuur zou kunnen aantasten ten gevolge van een bezoek aan de Website, het gebruik ervan en/of het downloaden van documenten van deze Website.

U verbindt zich er trouwens toe om deze Website niet te gebruiken om onder meer onwettelijke of ongewenste inhoud te versturen of via e-mail of elke andere manier door te geven, of inhoud die gebrevetteerd is of beschermd door een gedeponeerd merk, fabrieksgeheim, copyright of eigendoms- en/of persoonsrecht af te beelden of te versturen via e-mail.;
Bij inbreuk hierop kan uw burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid aangesproken worden.

Terug naar boven

KLANTPAGINA

Het gebruik van deze Website voor illegale of strafbare doeleinden is verboden. U bent verantwoordelijk voor elke activiteit via uw klantpagina.

Het bedrijf Direct Energie Belgium heeft het recht om zonder aankondiging uw klantpagina te verwijderen indien u onderhavige Gebruiksvoorwaarden voor uw klantpagina niet respecteert, bij ongepast geschreven of uitgesproken uitlatingen of oneigenlijk gebruik van de Website, met inbegrip van reclamedoeleinden.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Het bedrijf Direct Energie Belgium informeert u dat de Website beschermd wordt door het intellectueel eigendom. Dat geldt ook voor zijn structuur van en de gegevens op de Website, zoals merken, logo’s, grafische elementen, foto’s en alle andere elementen. Wij geven aan dat deze Website en de informatie die deze bevat bedoeld zijn voor strikt persoonlijk gebruik en niet gereproduceerd, aan derden gecommuniceerd, volledig of gedeeltelijk gebruikt mag worden voor commerciële of niet-commerciële doeleinden of dienen als basis voor de realisatie van afgeleide werken.

Wij informeren u dan ook dat elke reproductie, afbeelding, wijziging, publicatie, uitzending, het gedeeltelijk of volledig onbruikbaar maken van of meer algemeen elk niet toegestaan gebruik van de Website en de informatie, merken en logo’s die deze bevat onder uw verantwoordelijkheid valt en aanleiding kan geven tot rechtsvervolging van uw persoon, met name voor namaak.

Terug naar boven

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Overeenkomstig de Wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 08 december 1992 heeft u recht op toegang, wijziging, rechtzetting of betwisting van uw persoonlijke gegevens.

Richt u daarvoor tot Poweo op het adres hieronder.
U kunt zich zonder kosten verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor direct marketing doeleinden. Daarvoor kunt u zich schriftelijk richten tot de verantwoordelijke voor de verwerking ervan bij Direct Energie Belgium, waarvan u hieronder de adresgegevens vindt.

Direct Energie Belgium-Verwerking van de persoonsgegevens–Louizalaan, 149 bus 24- 1050 Brussel.

Direct Energie Belgium engageert zich, conform de wettelijke verplichtingen, om de persoonlijke informatie die u ons meegedeeld hebt te bewaren in sterk beveiligde omstandigheden en voor onbeperkte duur. De bewaartermijn van deze is informatie proportioneel aan de doeleinden waarvoor u ons deze meedeelt en beantwoordt eveneens aan de wettelijke vereisten inzake de vervolging van strafbare handelingen. Deze vertrouwelijke informatie is enkel toegankelijk voor ons personeel dat deze confidentialiteit perfect respecteert.

Direct Energie Belgium verzamelt geen naamsgebonden informatie over personen op deze Website zonder hun voorafgaande toestemming. Zo is de Website niet bedoeld of opgezet om andere persoonlijke gegevens van u te kunnen verzamelen buiten de volgende: oorsprong van de connectie (internetproviders), IP-adres, type en versie van de gebruikte webbrowser.
Enkel persoonlijke inlichtingen zoals namen, post- en e-mailadressen en andere die u vrijwillig verstrekt, worden verzameld. Het kan gebeuren dat u deze persoonlijke gegevens moet verstrekken om een inlichting te verkrijgen voor de afsluiting van een contract, de aanvaarding en de opvolging van uw klantendossier, om u eventueel bijkomende informatie te kunnen leveren over de producten of diensten, voor het algemene klantenbeheer…. Bepaalde informatie die in formulieren gevraagd wordt is dus verplicht te verstrekken. Deze informatie wordt aangeduid door een asterisk. Indien u kiest om ons de verplichte informatie niet te verstrekken, zijn wij niet in staat om uw aanvraag te behandelen.

De nieuwe functies van de Website die beschikbaar zijn via updates worden automatisch onderworpen aan onderhavige gebruiksvoorwaarden.

Terug naar boven

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Onderhavige gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht en moeten conform dit recht geïnterpreteerd worden. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

COOKIES EN HET INZAMELEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wij informeren u dat bij uw bezoek aan de Website automatisch een cookie geïnstalleerd kan worden in uw navigatiesoftware.

Een cookie is een blok met gegevens dat het niet mogelijk maakt om de gebruiker te identificeren maar wel dient om informatie te registreren over uw navigatie met als doel bezoekersanalyses te kunnen doen. U kunt de voorkeuren van uw browser aanpassen zodat deze geen cookies aanvaardt.

Het gebruik van cookies door Direct Energie Belgium gebeurt binnen het kader van het algemene beleid inzake de bescherming van uw privésfeer en de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

In de voorkeuren van uw internetbrowser kunt u het installeren van cookies weigeren. U kunt eveneens op elk moment de cookies van uw computer of laptop verwijderen. U vindt op de volgende website de wijze waarop u cookies kunt verwijderen in de meest gangbare browsers: www.allaboutcookies.org.

Terug naar boven

×
Poweo Le 1er juillet 2014, Direct Énergie s'internationalise et se lance sur le marché belge sous la marque « Poweo » ou www.poweo.be 0800 291 91 https://www.poweo.be/fileadmin/templates/img/logo-belgique.svg